Mi­gra­cje z Ery­trei do Pol­ski ma­ją już swo­ją hi­sto­rię. W cza­sach, kie­dy Ery­trea sta­no­wi­ła część Etio­pii, Ery­trej­czy­cy przy­by­wa­li do Pol­ski, cho­ciaż­by na stu­dia, na pod­sta­wie pasz­por­tów wy­da­wa­nych przez wła­dze etiop­skie. Nie­wie­lu z nich zde­cy­do­wa­ło się na dłuż­szy po­byt. Współ­cze­śnie Ery­trej­czy­cy po­ja­wia­ją się w Pol­sce głów­nie ja­ko uchodź­cy (we­dług da­nych Urzę­du do Spraw Cu­dzo­ziem­ców w Pol­sce prze­by­wa le­gal­nie 16 oby­wa­te­li Ery­trei, …

Mi­gra­cje z Ery­trei do Pol­skiRead More »

Warszawskie Wielokulturowe Street Party oraz Fundacja Twiga serdecznie zapraszają na pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” i spotkanie z reżyserką – Pauliną Zając. Pokaz odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia o godz. 17.00 w Klubie Akwarium, przy Skwerze Hoovera, Warszawa. Wstęp wolny. ONI NIE ZNAJĄ NASZEJ SZTUKI GRAFFITI W KENII – …

Pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” na XII Wielokulturowym Warszawskim Street PartyRead More »

Pod koniec sierpnia 2020 przystąpiliśmy do realizacji projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”, który otrzymał grant Fundacji Edukacja dla Demokracji, natomiast środki na realizację projektu pochodzą z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt ma na celu przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i uczennic szkół licealnych i ponadgimnazjalnych oraz pracujących z nimi pedagogów, podczas …

Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świataRead More »