Mi­gra­cje z Ery­trei do Pol­ski ma­ją już swo­ją hi­sto­rię. W cza­sach, kie­dy Ery­trea sta­no­wi­ła część Etio­pii, Ery­trej­czy­cy przy­by­wa­li do Pol­ski, cho­ciaż­by na stu­dia, na pod­sta­wie pasz­por­tów wy­da­wa­nych przez wła­dze etiop­skie. Nie­wie­lu z nich zde­cy­do­wa­ło się na dłuż­szy po­byt. Współ­cze­śnie Ery­trej­czy­cy po­ja­wia­ją się w Pol­sce głów­nie ja­ko uchodź­cy (we­dług da­nych Urzę­du do Spraw Cu­dzo­ziem­ców w Pol­sce prze­by­wa le­gal­nie 16 oby­wa­te­li Ery­trei, …

Mi­gra­cje z Ery­trei do Pol­skiCzytaj więcej!

Warszawskie Wielokulturowe Street Party oraz Fundacja Twiga serdecznie zapraszają na pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” i spotkanie z reżyserką – Pauliną Zając. Pokaz odbędzie się w niedzielę 31 sierpnia o godz. 17.00 w Klubie Akwarium, przy Skwerze Hoovera, Warszawa. Wstęp wolny. ONI NIE ZNAJĄ NASZEJ SZTUKI GRAFFITI W KENII – …

Pokaz filmu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii” na XII Wielokulturowym Warszawskim Street PartyCzytaj więcej!

Pod koniec sierpnia 2020 przystąpiliśmy do realizacji projektu „Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świata”, który otrzymał grant Fundacji Edukacja dla Demokracji, natomiast środki na realizację projektu pochodzą z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt ma na celu przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i uczennic szkół licealnych i ponadgimnazjalnych oraz pracujących z nimi pedagogów, podczas …

Różnorodna perspektywa dla różnorodnego świataCzytaj więcej!