O nas

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 1. Rozpowszechnianie, propagowanie, upowszechnianie, krzewienie edukacji, promowanie, prowadzenie, dokumentowanie i finansowanie wszelkiej działalności  w zakresie edukacji globalnej, międzykulturowej, antydyskryminacyjnej, kulturalnej i artystycznej oraz kultury i sztuki w kraju i za granicą,
 2. Budowanie, promowanie i rozwijanie  współpracy na rzecz rozwoju z krajami rozwijającymi się ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu afrykańskiego,
 3. Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich  i międzynarodowych na rzecz edukacji, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń, umiejętności, wiedzy oraz dialogu międzykulturowego,
 4. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, ochrony środowiska, sprawiedliwego handlu i odpowiedzialnej konsumpcji,
 5. Działania na rzecz mniejszości narodowych i różnorodności kulturowej, integracja i aktywizacja rożnych grup społecznych i kulturowych, szczególnie tych defaworyzowanych w kraju i za granicą,
 6. Popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata,
 7. Poszerzanie świadomości i wiedzy oraz podnoszenie umiejętności społeczeństw w zakresie edukacji globalnej, międzykulturowej, kulturalnej i artystycznej,
 8. Przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, dyskryminacji, ksenofobii, uprzedzeń, a także, zwiększania świadomości i wiedzy na temat różnorodności społeczeństw  i wielokulturowości,
 9. Szerzenie postaw obywatelskich, postaw solidarności i równości oraz uwrażliwianie na różnorodność kulturową i społeczną,
 10. Pogłębianie dialogu międzykulturowego oraz działalność na rzecz integracji i współpracy między społeczeństwami,
 11. Kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych, kulturowych, artystycznych i zawodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 12. Wspieranie i prowadzenie produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych,   w tym zwłaszcza filmów młodych twórców, twórców wywodzących się z różnych grup społecznych i kulturowych,
 13. Integrowanie środowisk artystycznych, oświatowych i działających na polu edukacji globalnej, międzykulturowej, kultury, sztuki, edukacji nieformalnej,
 14. Krzewienie edukacji i kultury filmowej,
 15. Promocja kinematografii międzynarodowych w Polsce,
 16. Wspieranie twórczości filmowej o wysokich walorach artystycznych,
 17. Pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców,
 18. Wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej, kulturowej i oświatowej
 19. Promocja polskich  artystów i ich twórczości w kraju i zagranicą,
 20. Promocja  międzynarodowych artystów w Polsce,
 21. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach edukacji międzykulturowej, artystycznej, globalnej oraz rozwoju umiejętności społecznych,
 22. Organizowanie działań z zakresu edukacji nieformalnej (w szczególności warsztatów, szkoleń, konkursów, wymian młodzieży, wycieczek) podnoszących wybrane kompetencje dzieci, młodzieży i młodych ludzi, osób dorosłych i seniorów,
 23. Wspieranie działalności wolontariackiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie, organizowanie, propagowanie różnorodnych form aktywnego współdziałania kreatywnych środowisk twórczych, naukowych, oświatowych i lokalnych społeczności na rzecz edukacji globalnej, międzykulturowej,  kulturalnej i artystycznej,
 2. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach edukacji międzykulturowej oraz rozwoju umiejętności społecznych,
 3. Organizowanie działań z zakresu edukacji nieformalnej (w szczególności warsztatów, szkoleń, konkursów, wymian młodzieży, wycieczek) podnoszącej wybrane kompetencje dzieci, młodzieży i młodych ludzi, osób dorosłych i seniorów,
 4. Upowszechnianie edukacji globalnej, międzykulturowej, kulturowej, artystycznej i antydyskryminacyjnej, w tym wprowadzanie elementów edukacji globalnej do systemu szkolnictwa,
 5. Propagowanie kreatywnych, nowoczesnych form edukacji globalnej, kulturalnej i artystycznej przy wykorzystaniu nowych technologii,
 6. Wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii,
 7. Upowszechnianie wiedzy oraz prowadzenie wymiany informacji z zakresu nowoczesnych technologii, organizacji i zarządzania,
 8. Organizowanie i prowadzenie konferencji, wykładów, szkoleń, seminariów, kursów, warsztatów i innych form debaty związanych z celami statutowymi Fundacji,
 9. Opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych,
 10. Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej w zakresie twórczości, edukacji i upowszechniania edukacji globalnej, kultury i różnorodnych dziedzin sztuki,
 11. Organizowanie akcji i projektów związanych z promowaniem tolerancji oraz walki z uprzedzeniami, dyskryminacją i ksenofobią,
 12. Realizowanie projektów aktywizujących młodzież do inicjowania samodzielnych działań opartych na współpracy międzynarodowej,
 13. Współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, oświaty i organizacjami w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej  na rzecz uczestnictwa w kulturze, sprzyjającej podnoszeniu kompetencji społeczeństwa oraz przygotowaniu do aktywnego udziału  w różnych formach życia społecznego a także pozostałych celach działania Fundacji,
 14. Organizowanie pracy wolontariackiej i wspieranie jej rozwoju a także promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontaryjnej oraz upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
 15. Niesienie pomocy, w szczególności pomoc rozwojowej i humanitarnej w krajach rozwijających się,
 16. Działania na rzecz integracji środowisk oświatowych i twórczych oraz grup społecznych i kulturowych  w kraju i za granicą poprzez organizację wspólnych sympozjów, spotkań, warsztatów, plenerów,
 17. Podejmowanie działań organizacyjnych i doradczych w dziedzinie kultury i sztuki wspomagających inicjatywy lokalnych społeczności, w szczególności organizacja imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych (w tym przeglądów, festiwali, konkursów, plenerów, wystaw itp.),
 18. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
 19. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
 20. Wspieranie wszelkich form artystycznego przekazu kształtujących aktywną edukację na rzecz globalnych współzależności i wyzwań, przeciwdziałania dyskryminacji, zwalczania stereotypów,
 21. Organizowanie i finansowanie festiwali oraz przeglądów filmowych,
 22. Organizowanie i finansowanie pokazów filmów w kraju i za granicą,
 23. Organizowanie i finansowanie festiwali artystycznych i edukacyjnych w kraju i za granicą;
 24. Prowadzenie konkursów, festiwali, przeglądów związanych z filmem, organizację szkoleń i kursów związanych z branżą filmów,
 25. Inicjowanie działań wspierających budowanie partnerstw lokalnych i międzynarodowych, w dziedzinie edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej wymiany oraz mobilności twórców i edukatorów na rzecz realizacji własnych i wspólnych projektów w kraju i za granicą,
 26. Inicjowanie i organizowanie festiwali, wystaw, wernisaży, wykładów, spotkań artystycznych, prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów, warsztatów, kursów i szkoleń oraz innych imprez o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym, które stwarzają okazje do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji,
 27. Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej, wydawniczej, fonograficznej, filmowej, telewizyjnej, prasowej bezpośrednio związanej z celami Fundacji,
 28. Tworzenie materiałów medialnych i kampanii społecznych o treściach społecznie zaangażowanych,
 29. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych na dla realizacji celów statutowych,
 30. Prowadzenie portalu, strony internetowej.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (wg. klasyfikacji PKD):

 1. Produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 2. Postprodukcja związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
 3. Dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – (PKD 59.13. Z);
 4. Wydawanie książek – (PKD 58.11.Z);
 5. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (PKD 58.14.Z);
 6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – (PKD 59.20.Z);
 7. Pozostała działalność wydawnicza – (PKD 58.19.Z);
 8. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.61.Z);
 9. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.63.Z);
 10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- (PKD 47.91.Z);
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami –(PKD  47.99.Z);
 12. Artystyczna i literacka działalność twórcza – (PKD 90.03.Z);
 13. Działalność portali internetowych – (PKD 63.12.Z);
 14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 74.90.Z);
 15. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 17. Działalność reklamowa (PKD 73.11.Z).