Różnorodnie zintegrowani – podsumowanie projektu

Od listopada do grudnia 2019 roku byliśmy w gronie partnerów realizujących projekt wpierający migrantów w procesie integracji w Polsce – tym razem poprzez podwyższanie ich kompetencji językowych w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zarobkowej w Polsce lub jej zmiany na lepszą – bardziej zbliżoną do kompetencji uczestników. 

Projekt realizowany był głównie w Staromiejskim Domu Kultury, uczestnicy pochodzili z rożnych państw, grup społecznych, narodowościowych, kulturowych oraz wiekowych. Ważnym elementem projektu był wzrost kompetencji uczestników i dzielenie się nimi z odbiorcami. Szczególny nacisk kierowany był na stwarzanie możliwości i klimatu dla jak najlepszej integracji migrantów przebywających w Polsce z Polakami oraz innymi migrantami, dzielenie się zwyczajami, kulturą, doświadczeniami i wspólne spędzanie czasu.

Migranci otrzymali twarde kompetencje w postaci podniesienia kwalifikacji językowych w zakresie terminologii związanej z poszukiwaniem pracy, rozmowami kwalifikacyjnymi i zwrotami używanymi w trakcie prac biurowych itp.  oraz dostali przestrzeń i możliwość prowadzenia działań, dzielenia się własną kulturą i kompetencjami – wiele osób niestety zmuszona jest pracować poniżej swoich kompetencji , natomiast w tym projekcie dostali możliwość  wykorzystania swoich kwalifikacji. Na projekt składały się również indywidualne porady i konsultacje dla migrantów podczas, których mieli oni możliwość przedyskutowania swoich indywidualnych przypadków, konkretnych sytuacji i problemów lub też otrzymywali wsparcie w sytuacjach niejasnych dotyczących zarówno integracji jak też problemów wynikających ze zmaganiem się z uprzedzeniami czy formami dyskryminacji. Uczestnicy wydarzeń integracyjnych pochodzili z różnych dzielnic z obszaru całej  Warszawy.

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji filmowej projektu:

Projekt “Różnorodnie zintegrowani” koordynowany był przez Staromiejski Dom Kultury. Partnerzy to: Fundacja Twiga, Fundacja dla Somalii, Fundacja Adulis.

Projekt “Różnorodnie zintegrowani” realizowany był od listopada do grudnia 2019 i był finansowany w ramach Funduszu Animacji Kultury M.st. Warszawa.